English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 71578/104447 (69%)
造訪人次 : 19179435      線上人數 : 574
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [714/732]

  社群統計


  近3年內發表的文件:29(3.96%)
  含全文筆數:714(97.54%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:714(100.00%)
  下載大於100次:104(14.57%)
  檔案下載總次數:64813(0.06%)

  最後更新時間: 2017-09-26 18:32

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目451-475 / 770. (共31頁)
  << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Tan, See Seng [1/1]
  Tan, Xiao-Mei [1/1]
  Tang, Shao-Cheng [2/2]
  Tang, Wen-Fang [1/1]
  Tao, Yi-feng [4/4]
  Taylor, Ian [3/3]
  Teets, Jessica C. [1/1]
  Terrill, Ross [1/1]
  Thurbon, Elizabeth [1/1]
  Tian, Qun-Jian [2/2]
  Tien, Cheng-Li [1/1]
  Ting, Wai [1/1]
  Tkacik, John J. [1/1]
  Toner, Phillip [1/1]
  Tossutti, Livianna S. [1/1]
  Tsai, Bi-Huei [2/2]
  Tsai, Chang-Yen [1/1]
  Tsai, Chia-Hung   [2/2]
  Tsai, Diana Hwei-An [1/1]
  Tsai, Frank [1/1]
  Tsai, George W. [4/4]
  Tsai, Kellee S. [1/1]
  Tsai, Nina [1/1]
  Tsai, Tien-Chu [1/1]
  Tsai, Tzeng-Jia [1/1]
  顯示項目451-475 / 770. (共31頁)
  << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋