English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 83114/112007 (74%)
造訪人次 : 21745517      線上人數 : 885
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
  • 進階搜尋

    類別統計

    近3年內發表的文件:0(0.00%)
    含全文筆數:238(100.00%)

    文件下載次數統計
    下載大於0次:238(100.00%)
    下載大於100次:207(86.97%)
    檔案下載總次數:56676(100.00%)

    最後更新時間: 2018-11-21 18:14


    上傳排行

    資料載入中.....

    下載排行

    資料載入中.....

    RSS Feed RSS Feed
    跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
     
    中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

    顯示項目1-25 / 219. (共9頁)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
    每頁顯示[10|25|50]項目
    作者名稱 項目數量
    Chang, Yuh-Miin   [1/1]
    Chen, Chih-Ping [2/2]
    Chen, Chun-Fu [1/1]
    Chen, I-Fen [1/1]
    Chen, Yi-Ning Katherine [1/1]
    Cheng, Tzu-Leong [1/1]
    Chiang, Chin-Chih [1/1]
    Chiu, Shu-Hwa [1/1]
    Chou, Hsiao-Fan [1/1]
    Chou, Hsuan-Yi [1/1]
    Frith, Katherine Toland [1/1]
    Lai, Chien-Tu Jeff [1/1]
    Lee, Hsiang-Ming [1/1]
    Lee, Ya-Ching [1/1]
    Li, Pei-Fen [3/3]
    Lien, Nai-Hwa [1/1]
    Lin, Cheng-Shih [1/1]
    Liu, Cheng-Tao [2/2]
    Liu, Huei-Ling [1/1]
    Marilyn, Roberts [1/1]
    Su, Herng   [1/1]
    Su, Yu-Han [1/1]
    Sun, Hsiu-Hui [1/1]
    Wang, Rui-Xiang [1/1]
    Wang, Tai-Li [1/1]
    顯示項目1-25 / 219. (共9頁)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
    每頁顯示[10|25|50]項目

    著作權政策宣告
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
    2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋