English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 81739/111170 (74%)
造訪人次 : 21256113      線上人數 : 1177
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  會議論文 [24/24]

  鄰近社群


  2017會議論文 [175/175]
  2016論文 [142/143]
  2015論文 [66/66]
  2014論文 [87/89]
  2013論文 [31/31]
  2012論文 [30/30]
  2011論文 [38/39]
  2010會議論文 [333/334]
  2009之前 [62/62]
  TANET 台灣網際網路研討會 [755/759]

  社群統計


  近3年內發表的文件:24(100.00%)
  含全文筆數:24(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:24(100.00%)
  下載大於100次:19(79.17%)
  檔案下載總次數:3845(0.00%)

  最後更新時間: 2018-09-25 22:52

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 49. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, I-Ju [1/1]
  Chen, Bo Jun [1/1]
  Cho, Youngmi [1/1]
  Han, Song Hoa [1/1]
  Hansaem, Kim [1/1]
  Jeon, Song Hui [1/1]
  Jung, Sung Hoon [1/1]
  Kang, Chang Kyu [1/1]
  Kang, Hyoun Hwa [1/1]
  Kim, Boyeong [1/1]
  Kwon, Kyung-Keun [1/1]
  Lai, I-Xuan [1/1]
  Lee, Kyong-Bo [1/1]
  Lee, Min Kyung [1/1]
  Naoki, OGOSHI [1/1]
  Park, Byung-Sun [1/1]
  Park, Jin-ho [1/1]
  Shin, Jeongsoo [1/1]
  Shin, Seoin [1/1]
  Wang, Ching-Tung [1/1]
  Weng, Ching-wen [1/1]
  Wu, Cheng-Wei [1/1]
  Wu, Zhong Xin [1/1]
  Yang, Won Seok [1/1]
  Yoon, Kyeongwon [1/1]
  顯示項目1-25 / 49. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋