English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 81739/111170 (74%)
造訪人次 : 21258670      線上人數 : 887
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [31/31]
  學位論文 [76/78]
  專書/專書篇章 [28/32]
  會議論文 [23/76]
  期刊論文 [121/137]
  研究報告 [1/3]
  考古題 [37/37]

  鄰近社群


  英語教學碩士在職專班 [108/111]
  英國語文學系 [1254/1739]
  阿拉伯語文學系 [108/205]
  日本語文學系 [290/537]
  韓國語文學系 [122/284]
  土耳其語文學系 [54/82]
  歐洲語文學系 [341/449]
  語言學研究所 [513/669]
  外文中心 [104/162]
  中東與中亞研究碩士學位學程 [2/2]

  社群統計


  近3年內發表的文件:39(9.90%)
  含全文筆數:317(80.46%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:316(99.68%)
  下載大於100次:260(82.02%)
  檔案下載總次數:1028059(0.83%)

  最後更新時間: 2018-09-26 10:25

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 185. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Jia-Ming   [1/1]
  Chang, Jui-cheng, [1/1]
  Chang, Shiuh-Jen [1/1]
  Chang, Ya nee [1/1]
  Chen, Chih Hao [1/1]
  Chen, Li Tzu [1/1]
  Chen,Yi- Cheng [1/1]
  Chen, Yi-fong [1/1]
  Chen,Yi-Ting [1/1]
  Chen, Yin-Yin [2/2]
  Chen, Yun-Chu [1/1]
  Chiang, Hui-Wan [1/1]
  Chiang, Yih Yun [1/1]
  Chiou, Li Wang [1/1]
  Chu ,Yi-hsin [1/1]
  Chuang, Shu Ping [1/1]
  Ding, Li Jung [1/1]
  Feng, Chu Ting [1/1]
  Ho, Hsuan [1/1]
  Hsu, Hsiao Ling [1/1]
  Hsu, Tzu Fang [1/1]
  Jhang, Han-Hao [1/1]
  Ko, Chiung-ying [1/1]
  Laguta, Olga [2/2]
  Lai Yin-chuan [2/2]
  顯示項目1-25 / 185. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋