English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 81739/111170 (74%)
造訪人次 : 21258665      線上人數 : 882
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  鄰近社群


  會計室 [1/1]
  體育室 [64/64]
  電子計算機中心 [4/4]
  總務處 [17/17]
  公共行政及企業管理教育中心 [9/17]
  社會科學資料中心 [18/30]
  學生事務處 [5/5]
  人事室 [2/2]
  教務處 [5/5]
  附屬高級中學 [1/1]
  秘書處 [6/6]

  社群統計


  近3年內發表的文件:3(2.80%)
  含全文筆數:99(92.52%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:99(100.00%)
  下載大於100次:98(98.99%)
  檔案下載總次數:242701(0.20%)

  最後更新時間: 2018-09-26 09:04

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 102. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Hui-Chen [1/1]
  Chang,Shu-Fen [1/1]
  Chen,Chao-Chen [1/1]
  Chen, Cheng-Yi [1/1]
  Chen,Hsiao-Li [2/2]
  Chen,Hsiau-Li [1/1]
  Chen,Pi-Chou [1/1]
  Chen,Shu-Fen [2/2]
  Cheng, Lin-yea [1/1]
  Cheng,Shu-Fun [1/1]
  Chi-Shing Chen [1/1]
  Chuang,Tao-Ming [1/1]
  Guo,Li-Fong [1/1]
  Hsu,Shu-Lin [1/1]
  Hui-Chen Chang [1/1]
  Jyi-Shane Liu   [2/2]
  Kao,Huei-Li [1/1]
  Ke, Yun-Er [1/1]
  Kuo, Li-Fang [2/2]
  Lee,Mei-Yen [3/3]
  Lee,Ya-Lan [1/1]
  Li-Chiao Wang [1/1]
  Li-Fang Kuo [1/1]
  Liao,Tsai-Hui [1/1]
  Lin, Cheng-huang [4/4]
  顯示項目1-25 / 102. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋