English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 83114/112007 (74%)
造訪人次 : 21745678      線上人數 : 894
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  國科會研究計畫 [142/142]
  專書/專書篇章 [23/23]
  會議論文 [18/350]
  期刊論文 [463/497]
  校務發展計畫 [1/1]
  研究報告 [17/324]
  考古題 [64/64]

  類別統計

  近3年內發表的文件:81(9.19%)
  含全文筆數:749(85.02%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:692(92.39%)
  下載大於100次:211(28.17%)
  檔案下載總次數:810353(64.52%)

  最後更新時間: 2018-11-21 13:20


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 1263. (共51頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Bai, Si-Qing [1/1]
  BAI, YU-TING [1/1]
  BAO, JIN-CHONG [1/1]
  Benny Liu, Chia-Hsin [0/1]
  Cai, Liang-Hui [1/1]
  Cai, Ming-Tian [1/1]
  Cai, Shu-Ru [1/1]
  Cai, Wen-Hua [1/1]
  CAI, ZONG-RU [1/1]
  CAO, SHOU-MIN [0/1]
  Chan, Lan Fun [0/1]
  Chan, Yi-Lun [1/1]
  Chang, Cheng-Peng [0/1]
  Chang ,Chien-Wei [1/1]
  Chang, Chin-Sheng [1/1]
  Chang,Chunf-Kai [1/1]
  Chang, Fu-Kai [1/1]
  Chang, Hao-Ju [0/1]
  Chang, Hsien Chun [1/1]
  Chang, K.H. [0/1]
  Chang, Kai lan [1/1]
  Chang, Shu Yu [1/1]
  Chang, Sin Fa [0/1]
  Chang, Yu Hua [1/1]
  Chao, Hsiang Chi [1/1]
  顯示項目1-25 / 1263. (共51頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋