English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 81739/111170 (74%)
造訪人次 : 21258862      線上人數 : 832
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [26/28]
  學位論文 [113/117]
  專書/專書篇章 [87/87]
  會議論文 [5/64]
  期刊論文 [75/100]
  考古題 [23/23]

  鄰近社群


  中國文學系 [2702/3835]
  國文教學碩士在職專班 [206/209]
  歷史學系 [1416/2284]
  哲學系 [870/1675]
  圖書資訊與檔案學研究所 [1106/1279]
  圖書資訊學數位碩士在職專班 [8/13]
  宗教研究所 [416/615]
  臺灣文學研究所 [342/451]
  華語文教學博/碩士學位學程 [106/111]

  社群統計


  近3年內發表的文件:57(13.60%)
  含全文筆數:329(78.52%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:311(94.53%)
  下載大於100次:260(79.03%)
  檔案下載總次數:514639(0.41%)

  最後更新時間: 2018-09-26 01:17

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 231. (共10頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Abe Kensuke [1/1]
  Chang, Hui Ting [1/1]
  CHANG, I-min [1/1]
  Chang, Shih Hsien [1/1]
  Chen, Chia Hao [1/1]
  Chen ,Chih Ying [1/1]
  Chen, Ching Li [1/1]
  Chen, Guan-Yu [1/1]
  Chen ,Jian Ming [1/1]
  Chen, Li Jia [1/1]
  Chen, Nan Hsu [1/1]
  Chen, Pin Yu [1/1]
  Chen, Tsui-lien [3/12]
  Chen, Vincent Wen-hsien   [0/1]
  Chen, Yi Lun [1/1]
  Chen, Zu Li [0/1]
  Cheng, Li-Jung   [5/5]
  Chen, Vincent Wen-hsien [2/3]
  Chou, Mao Chun [1/1]
  Cowsill, Patrick [1/1]
  黃仁姿 [1/1]
  Fan,Geng Jyun [1/1]
  Guo, Chun-Sin [0/1]
  Han, Christine [1/1]
  Hsieh, Chi Kang [1/1]
  顯示項目1-25 / 231. (共10頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋