English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 81740/111170 (74%)
造訪人次 : 21258990      線上人數 : 831
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  學位論文 [190/193]
  考古題 [16/16]

  鄰近社群


  中國文學系 [2702/3835]
  歷史學系 [1416/2284]
  哲學系 [870/1675]
  圖書資訊與檔案學研究所 [1106/1279]
  圖書資訊學數位碩士在職專班 [8/13]
  宗教研究所 [416/615]
  臺灣史研究所 [329/419]
  臺灣文學研究所 [342/451]
  華語文教學博/碩士學位學程 [106/111]

  社群統計


  近3年內發表的文件:25(11.96%)
  含全文筆數:206(98.56%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:192(93.20%)
  下載大於100次:174(84.47%)
  檔案下載總次數:1514570(1.22%)

  最後更新時間: 2018-09-25 23:45

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 239. (共10頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chan ,Sin Yi [1/1]
  Chang, Chiu Shiang [1/1]
  Chang, Chiung Wen [1/1]
  Chang, Shi-Bao [1/1]
  Chang,Ya-Wen [1/1]
  Chang, Ying Chieh [1/1]
  Che, Wan Chuan [1/1]
  Chen, Chia Ching [1/1]
  Chen, I Chun [1/1]
  Chen, Ming Yi [1/1]
  Chi, Hua-Yu [1/1]
  Chi, Yi Jing [1/1]
  Fang , I-Chuan [1/1]
  Ho, Yi Shan [1/1]
  Hsu, Hung-tsung [1/1]
  Hsu,Li An [1/1]
  Hsu, Mei Wen [1/1]
  Hung, Pei Ling [1/1]
  Kao, Wan Ting [1/1]
  Lai, Yan Ling [1/1]
  LI , TSAI-LIN [1/1]
  Liao, Jen Chang [1/1]
  Liao, Yu Ying [1/1]
  Lin, Chin Ying [1/1]
  Lin, Hsing-Chuan [1/1]
  顯示項目1-25 / 239. (共10頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋