English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 83053/111947 (74%)
造訪人次 : 21669976      線上人數 : 842
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [29/29]
  學位論文 [42/50]
  專書/專書篇章 [3/3]
  會議論文 [0/19]
  期刊論文 [95/95]
  研究報告 [0/23]
  考古題 [9/9]

  鄰近社群


  數位內容碩士學位學程 [87/142]
  應用數學系 [974/1234]
  心理學系 [1702/2720]
  資訊科學系碩士在職專班 [56/66]
  資訊科學系 [1784/2211]
  應用物理研究所 [330/337]
  社群網路與人智計算國際研究生博士學位學程(TIGP) [1/1]

  社群統計


  近3年內發表的文件:30(13.16%)
  含全文筆數:178(78.07%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:168(94.38%)
  下載大於100次:140(78.65%)
  檔案下載總次數:94814(0.07%)

  最後更新時間: 2018-11-13 08:22

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目76-100 / 436. (共18頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  CHUNG-HUANG YU [1/1]
  Chung, Shiang-Sheng [1/1]
  Collins GT [0/2]
  Cui, Jiankun [1/1]
  Dai, Yun-Hao [1/1]
  David P McCobb [2/2]
  DE, Fernandez [1/1]
  Dulac, C [1/1]
  Ee, Ting-Wei [2/2]
  EHY, Lee [2/2]
  Flanagan, Owen [1/1]
  Folk, William R [1/1]
  Fritsche,Kevin L [1/1]
  Gabriele Flügge [1/1]
  Gu,Zezong [1/1]
  Guo, Ya-Jun [1/1]
  He,Yan [1/1]
  HH Chen [1/1]
  Hsiao, Ing-Tsung [2/2]
  Hsieh, Chung-Pin [1/1]
  Hsieh, Ding-You [2/2]
  Hsieh, Tsung‐Ying [1/1]
  Hsieh,WY [1/1]
  Hsiu-Chin Lin [1/1]
  Hsu, Ching-Han [1/1]
  顯示項目76-100 / 436. (共18頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋