English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80610/109881 (73%)
造訪人次 : 20810678      線上人數 : 572
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  學位論文 [363/383]
  考古題 [13/13]

  鄰近社群


  法律學系 [3933/4701]
  法律與科際整合研究所 [298/329]

  社群統計


  近3年內發表的文件:90(22.73%)
  含全文筆數:376(94.95%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:338(89.89%)
  下載大於100次:305(81.12%)
  檔案下載總次數:1570586(1.28%)

  最後更新時間: 2018-07-23 01:21

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目76-100 / 577. (共24頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Huang, Ho Shiang [1/1]
  Huang, Po Ching [1/1]
  Huang, Shih Yuan [1/1]
  Huang, Wei Lung [1/1]
  Huang, Wen Hao [1/1]
  Huang, Yu Chen [1/1]
  Huang, Yu-Fei [1/1]
  Huang, Yu Yu [1/1]
  Hung, Cheng Sheng [1/1]
  Hung, Chia Yi [1/1]
  Hung, Kuo Teng [1/1]
  Hung, San Kai [1/1]
  Hung, Shu Hsing [1/1]
  Hwang, Jiunn-Jye [0/1]
  Hwang, Yih-Ray [0/1]
  Jim Chung Ming [1/1]
  Juang, Yeon Fu [1/1]
  Jui-Yang Hsieh [1/1]
  Kao, Chang Lung [1/1]
  Kao, Mei Li [1/1]
  Ke, Kuang Wei [1/1]
  Keng, Wan Lung [1/1]
  Kung, Elaine [1/1]
  Kuo, Chen Chun [1/1]
  Kuo, Shu Yi [1/1]
  顯示項目76-100 / 577. (共24頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋