English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 71578/104447 (69%)
造訪人次 : 19178461      線上人數 : 645
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  學位論文 [1016/1061]
  考古題 [18/18]

  社群統計


  近3年內發表的文件:153(14.18%)
  含全文筆數:1034(95.83%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1034(100.00%)
  下載大於100次:1034(100.00%)
  檔案下載總次數:3422619(3.00%)

  最後更新時間: 2017-09-26 11:44

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目376-400 / 1399. (共56頁)
  << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Wu, Hsi [1/1]
  Wu,ju ying [1/1]
  Wu, Mei Ying [1/1]
  Wu, Meng Hsiu [1/1]
  Wu, Ming Chu [1/1]
  Wu, Ming Feng [1/1]
  Wu, Nancy [1/1]
  Wu, Tien-Huann [0/1]
  Wu,Tuan Ping [1/1]
  Yang, Chao Hsiung [1/1]
  Yang, chau [1/1]
  Yang, Chia Chin [1/1]
  Yang Hsin Yi [1/1]
  Yang, Hui Chuan [1/1]
  Yang, Jie Long [1/1]
  Yang, Ling Yen [1/1]
  Yang, Pei Shih [1/1]
  Yang, Yun Kuang [1/1]
  Yao, Wan Chen [1/1]
  Ye, Yu-Cian [1/1]
  Yeh,Rou Cho [1/1]
  Yeh, Shu Fen [1/1]
  Yeh, Shu Min [1/1]
  Yen, Chih Yang [1/1]
  Yen, Shu Rong [1/1]
  顯示項目376-400 / 1399. (共56頁)
  << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋