English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 76031/106369 (71%)
造訪人次 : 19540513      線上人數 : 454
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  國科會研究計畫 [311/314]
  學位論文 [1124/2633]
  會議論文 [99/585]
  期刊論文 [985/1025]
  研究報告 [10/149]
  考古題 [66/66]

  類別統計

  近3年內發表的文件:17(8.25%)
  含全文筆數:201(97.57%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:201(100.00%)
  下載大於100次:147(73.13%)
  檔案下載總次數:87038(2.12%)

  最後更新時間: 2017-12-14 07:24


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 123. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Beding, Tord [15/15]
  Bei, Lien-Ti   [17/17]
  Chang, Aihwa   [6/6]
  CHANG, YEG-MIN [8/8]
  Chen, J. [1/1]
  Chen, Jeffrey [22/22]
  Chen, Shu-Heng   [1/1]
  Chen, Yi An [1/1]
  Chen, Yu-Shan Athena [1/1]
  Chie, Bin-Tzong [1/1]
  Chiu, Y.C. [4/4]
  Edvinsson, Leif [30/30]
  Han, Tzu Shian   [4/4]
  Horng, Shun-Ching   [20/20]
  Huang, Jia-Chi   [8/8]
  Huang, K.F. [1/1]
  Hwang, Syming   [6/10]
  Kao, Ying-Fang [1/1]
  Liao, Tsai-Ju [1/1]
  Lin, C.Y.Y.   [1/1]
  Lin, Carol Yeh-Yun   [41/41]
  Meyer, Timo [1/1]
  Shen,Yung-Cheng [1/1]
  Sin, Leo Y. [1/1]
  Tsai, Wei-Chi   [1/1]
  顯示項目1-25 / 123. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋