English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 81015/110443 (73%)
造訪人次 : 20957927      線上人數 : 576
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [3/3]
  學位論文 [60/72]
  專書/專書篇章 [10/10]
  會議論文 [9/54]
  期刊論文 [26/27]
  校務發展計畫 [1/1]
  研究報告 [1/2]

  鄰近社群


  傳播博士班 [3/3]
  新聞學系 [2579/3571]
  廣告學系 [910/1245]
  廣播電視學系 [953/1310]
  傳播學院碩士在職專班 [139/211]
  傳播學院傳播碩士學位學程 [72/87]
  國際傳播英語碩士學程 [147/181]

  社群統計


  近3年內發表的文件:35(20.59%)
  含全文筆數:111(65.29%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:111(100.00%)
  下載大於100次:111(100.00%)
  檔案下載總次數:63527(0.05%)

  最後更新時間: 2018-08-15 11:44

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目101-125 / 266. (共11頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Tsai, Wen Chi   [1/1]
  Tsai, Yi Hsuan [1/1]
  Tseng, W. C. [1/1]
  Tseng, Wei-Chih [1/1]
  Tseng, Yi Jen [1/1]
  Tseng, You-Rong [1/1]
  Tseng, Yun Ju [1/1]
  Tzu-Min Lin [1/1]
  Wang, Chao-Chih [1/1]
  Wang, Chung Yi [1/1]
  Wang, I-Fang [1/1]
  Wang, S.T. [0/1]
  Wang, Shun-Te [1/2]
  Wang, Tzu Yu [1/1]
  Wei, Keng Lung [1/1]
  Wu, Dai Yun [1/1]
  Wu, Hui Yin [1/1]
  Wu, K.-Y. [1/1]
  Wu, Pei-Ling [2/2]
  Wu, Yen-Liang [1/1]
  Yang, Yi Chin [1/1]
  Yao, Chi Hui [1/1]
  You, Cheng-Tzu [1/1]
  Yu, Hsin Ting [1/1]
  Yun-Tai Chang [1/1]
  顯示項目101-125 / 266. (共11頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋