English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80610/109881 (73%)
造訪人次 : 20809625      線上人數 : 568
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [2/2]
  學位論文 [59/70]
  會議論文 [5/48]
  期刊論文 [3/4]
  校務發展計畫 [1/1]
  研究報告 [1/2]
  考古題 [8/8]

  鄰近社群


  應用數學系 [914/1192]
  心理學系 [1638/2667]
  資訊科學系碩士在職專班 [50/53]
  資訊科學系 [1741/2164]
  神經科學研究所 [168/218]
  應用物理研究所 [317/323]
  社群網路與人智計算國際研究生博士學位學程(TIGP) [1/1]

  社群統計


  近3年內發表的文件:34(25.19%)
  含全文筆數:79(58.52%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:55(69.62%)
  下載大於100次:49(62.03%)
  檔案下載總次數:37582(0.03%)

  最後更新時間: 2018-07-23 05:06

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目51-75 / 220. (共9頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Liao, Wen-Hung   [1/1]
  Liao, Yun-Hsuan [1/1]
  Lin, Chih Chieh [0/1]
  Lin, Si Cai [1/1]
  Lin, Sicai [0/2]
  Lin, Tzu-Min [0/1]
  Lin, TzuMin [1/1]
  Lin, Wei Chen [0/1]
  Lin, Y.-T. [1/1]
  Lin, Yi Ying [1/1]
  Lin, Yo Ja [1/1]
  Lin, You Jie [1/1]
  Lin, Yu Hsuan [1/1]
  Liu, Yao Chi [1/1]
  Lu, Ling Huei [1/1]
  Lu, Pei-Hsuan [1/1]
  Mai, Pu Ming [0/1]
  Meng, Shian Chi [1/1]
  Peng, Chiu-Fang [1/1]
  Sheng-Chih Chen [1/1]
  Shih-Yuag Lin [1/1]
  Soong, Ru Tai [1/1]
  Su, Wei Chen [1/1]
  Su, Wei Hsiang [0/1]
  Su, Ya Wen [1/1]
  顯示項目51-75 / 220. (共9頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋