English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 71563/104432 (69%)
造訪人次 : 19153229      線上人數 : 535
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  國科會研究計畫 [3/3]
  專書/專書篇章 [7/7]
  會議論文 [9/54]
  期刊論文 [20/21]
  校務發展計畫 [1/1]
  研究報告 [1/2]

  類別統計

  近3年內發表的文件:32(53.33%)
  含全文筆數:50(83.33%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:32(64.00%)
  下載大於100次:28(56.00%)
  檔案下載總次數:22717(42.49%)

  最後更新時間: 2017-09-22 03:24


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 111. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chan, Xiao Hui [1/1]
  Chang, Shu An [1/1]
  Chang, Yao Suei [0/1]
  Chen ,Cheng Ho [1/1]
  Chen, Chien Fang [1/1]
  Chen, Pin Hsin [1/1]
  Chen, Shin Tsz [1/1]
  Cheng, Chia Ting [1/1]
  Cheng, Po Yu [1/1]
  Hsieh, Chang Yuan [1/1]
  Hsu, Jia Jyun [1/1]
  Hsu, Yu Ting [1/1]
  Huang, Cheng Ming [1/1]
  Huang, Yu Ju [1/1]
  Jen, Wei Chiang [1/1]
  Lai, Jian Cheng [0/1]
  Lee, An Ting [1/1]
  Lee, Yi Ying [1/1]
  Li, Tai Shan [1/1]
  Liao, Yun-Hsuan [1/1]
  Lin, Chih Chieh [0/1]
  Lin, Si Cai [1/1]
  Lin, Wei Chen [0/1]
  Lin, Yi Ying [1/1]
  Lin, You Jie [1/1]
  顯示項目1-25 / 111. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋