English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 79845/108902 (73%)
造訪人次 : 20609927      線上人數 : 471
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [25/26]
  學位論文 [172/189]
  專書/專書篇章 [165/166]
  會議論文 [58/346]
  期刊論文 [534/547]
  研究報告 [22/141]
  考古題 [51/51]

  社群統計


  近3年內發表的文件:147(10.03%)
  含全文筆數:1027(70.05%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1027(100.00%)
  下載大於100次:1027(100.00%)
  檔案下載總次數:545220(0.45%)

  最後更新時間: 2018-06-18 14:23

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目301-325 / 999. (共40頁)
  << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Pang, Tak Chun [1/1]
  Parsa, H. [1/1]
  Parsa, Haragopal G. [1/1]
  Peng, David X. [1/1]
  Peter J. Sher [1/1]
  Rizal, H. [1/1]
  Ruey-Lin, Hsiao [1/1]
  Sah, Wen-hui [1/1]
  Seo Ji Young [1/1]
  Shang, Shari S. C.   [0/1]
  Shari S. C. Shang [1/1]
  Shen, Ted [1/1]
  Shih, Hsin-Yu [1/1]
  Shih, Wen-Chen   [1/1]
  Shih, Yun-Ting [1/1]
  Shyu, Joseph Z. [3/3]
  Song, Yan Ru [1/1]
  Song, Yu Tong [1/1]
  Soo, Po-Long [1/1]
  Su, H.-N. [5/5]
  Su, Hsin-Ning [2/2]
  Su, Hsinning [2/2]
  Su, I Hsin [1/1]
  Su, Li Wen [1/1]
  Su, Ping Yu [1/1]
  顯示項目301-325 / 999. (共40頁)
  << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋