English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 71578/104447 (69%)
造訪人次 : 19176918      線上人數 : 685
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [23/23]
  學位論文 [153/167]
  專書/專書篇章 [163/164]
  會議論文 [55/343]
  期刊論文 [533/546]
  研究報告 [22/141]
  考古題 [51/51]

  社群統計


  近3年內發表的文件:198(13.80%)
  含全文筆數:1000(69.69%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1000(100.00%)
  下載大於100次:1000(100.00%)
  檔案下載總次數:481334(0.42%)

  最後更新時間: 2017-09-26 05:40

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目401-425 / 964. (共39頁)
  << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Yang, Wan Jung [1/1]
  Yang, Yann-Jy [7/7]
  Yang, Yannjy [1/1]
  Yao, Chen-Yen [4/5]
  Ye, J. [1/1]
  Yeh, Biling [2/2]
  Yeh, Chun Hua [1/1]
  Yeh, Ming-Liang [1/1]
  Yeh, Tzu Tsu [1/1]
  Yeh, Yu-chu [1/1]
  Yen, David [1/1]
  Yen, Ju-Miao [2/2]
  Yen, Y.-S. [1/1]
  Yen, Yu-Min   [1/1]
  Yen, Yung-Shen [2/2]
  Yi, Hsien Yung [1/1]
  Yu, C. [1/1]
  YU, CHIA HUI [2/2]
  Yu, Ming-Jen [1/1]
  Yu, Mingjen [1/1]
   周世豐 [1/1]
   羅宗敏  [1/1]
   蔡淑梨  [1/1]
   鄭宇庭  [1/1]
   陳意文  [1/1]
  顯示項目401-425 / 964. (共39頁)
  << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋