English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 76031/106369 (71%)
造訪人次 : 19540504      線上人數 : 453
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [311/314]
  學位論文 [1124/2633]
  專書/專書篇章 [201/206]
  會議論文 [99/585]
  期刊論文 [985/1025]
  研究報告 [10/149]
  考古題 [66/66]

  社群統計


  近3年內發表的文件:158(3.17%)
  含全文筆數:2795(56.16%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:2744(98.18%)
  下載大於100次:1850(66.19%)
  檔案下載總次數:4098680(3.52%)

  最後更新時間: 2017-12-14 06:38

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目901-925 / 4926. (共198頁)
  << < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Jung-nung Chang [1/1]
  Jwo, W. [1/1]
  Jwo, Wushong [1/1]
  Kai, Judy [0/1]
  Kai Reimers [2/2]
  Kang, Bing-Lin [1/1]
  Kang, Chia-Ling [1/1]
  Kang, Min-Ping [2/3]
  Kang,Tze-Li [1/1]
  Kao C. [1/1]
  Kao, Ching-Pin [0/1]
  Kao, H.-L.C. [1/1]
  Kao, H.-P. [1/1]
  Kao, H.S.R. [1/1]
  Kao, Henry Shang-Ren [1/1]
  Kao, Hsieh-Sheng [0/1]
  Kao, Hsin-Liu (Cindy) [1/1]
  Kao, Hui-Wen [0/1]
  Kao, Ming Chia [0/1]
  Kao, Pei Chuan [1/1]
  Kao, Ping-Jen [1/1]
  Kao, Ying-Fang [1/1]
  Kaynak, Erdener [1/1]
  Ke, Wen Jane [0/2]
  Kealoha Widdows [0/3]
  顯示項目901-925 / 4926. (共198頁)
  << < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋