English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 81739/111170 (74%)
造訪人次 : 21256106      線上人數 : 1181
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [22/22]
  學位論文 [124/127]

  社群統計


  近3年內發表的文件:2(1.34%)
  含全文筆數:146(97.99%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:144(98.63%)
  下載大於100次:143(97.95%)
  檔案下載總次數:1317536(1.06%)

  最後更新時間: 2018-09-26 00:39

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 218. (共9頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  (Alex) Fan, Chih-Chi [1/1]
  Chan, Paul [0/1]
  Chang,Aileen S.J [1/1]
  Chang, Chia-Yu [1/1]
  Chang, Chun-Yi [1/1]
  Chang, Yeo Shyen [1/1]
  Chang, Yi-Chan [1/1]
  Chen , Tze-ming [1/1]
  Chen, Charlie, Chih-Chen, [1/1]
  Chen, Chen-Yu [1/1]
  Chen, Harris Y. [1/1]
  Chen, Hsiang Yu [1/1]
  Chen,Yin Ju [1/1]
  Chen,Yu-Ting [1/1]
  Chi, Alvin C.W. [1/1]
  Chiang, Ya Lin [1/1]
  Chien, Jui Hung [1/1]
  Cho, Lee Ting [1/1]
  Chou,Cindy H. [1/1]
  Chu ,Hsien Li [1/1]
  Dai, Shao Chin [1/1]
  Feng,Chi Fong [1/1]
  Feng, Hau Ting [1/1]
  Ho, Chu Fen [1/1]
  Ho, Yao Jen [1/1]
  顯示項目1-25 / 218. (共9頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋