English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 83114/112007 (74%)
造訪人次 : 21745521      線上人數 : 889
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [142/142]
  學位論文 [749/881]
  專書/專書篇章 [23/23]
  會議論文 [18/350]
  期刊論文 [463/497]
  校務發展計畫 [1/1]
  研究報告 [17/324]
  考古題 [64/64]

  社群統計


  近3年內發表的文件:127(5.57%)
  含全文筆數:1477(64.72%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1417(95.94%)
  下載大於100次:1477(100.00%)
  檔案下載總次數:1256094(0.99%)

  最後更新時間: 2018-11-21 22:11

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目201-225 / 2015. (共81頁)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chu, Chin Nan [1/1]
  Chu, H.-C. [1/1]
  Chu, Pei-Ling [0/1]
  Chuan-Ching Huang [0/2]
  Chuang, C.-L. [1/1]
  Chuang, Hung-Yi [1/1]
  Chuang, S. C. [1/1]
  Chuang, Shih-Chung [3/3]
  Chueh, Ching Yuan [1/1]
  Chumg, Pei-Shou [1/1]
  Chung, Chen Liang [0/1]
  Chung, Chen Tai [1/1]
  Chung, Li Chiang [1/1]
  Chung, Ming-Tao [1/1]
  Chung-Ming Yang [1/1]
  Chung, Wen-Hao [0/1]
  Clayton [1/1]
  Clayton M [3/5]
  Clayton, Murray K. [4/4]
  Coad, D. Stephen [1/1]
  Coad, Steve [1/1]
  Cui, Zhou-Ying [1/1]
  DeCarli, Charles [1/1]
  Delongchamp, Robert R [1/1]
  Dern, Dean [0/1]
  顯示項目201-225 / 2015. (共81頁)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋