English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80539/109768 (73%)
造訪人次 : 20768335      線上人數 : 611
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [184/184]

  社群統計


  近3年內發表的文件:20(10.87%)
  含全文筆數:184(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:184(100.00%)
  下載大於100次:184(100.00%)
  檔案下載總次數:29920(0.02%)

  最後更新時間: 2018-07-16 06:50

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目201-225 / 525. (共21頁)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Pan, Hung-Hua [1/1]
  Pan, Kuan-Mei [1/1]
  Peng, Huo-shu [2/2]
  Peng, Huoshu [1/1]
  Sheng, William W. [1/1]
  Shiau, Jia-Chi [2/2]
  Shields, Michael D. [1/1]
  Shih, Ya-Nan [1/1]
  Shiue, Fu-Jiing [1/1]
  Shyu, David So-De [1/1]
  Simha, Parveen [1/1]
  Song, Yun-Ling [1/1]
  Su, Chiu-Chu [1/1]
  Sun, Wen-Chi [1/1]
  Sunder, Shyam [1/1]
  Syu, Yir-Jung Emily [1/1]
  Tai, Yi-Hui [1/1]
  Tang, Li-Fen [1/1]
  Taso, Shou-Min [1/1]
  Ting, Wei [1/1]
  Tsai, Bi-Huei [2/2]
  Tsai, Liu-Ching [3/3]
  Tsai, Sing-Ling [1/1]
  Tsai, Wen-Hsien [1/1]
  Tsai, Yann-Ching [2/2]
  顯示項目201-225 / 525. (共21頁)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋